รับสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ต้องการเพื่อนร่วมงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ตามวันเวลาที่กำหนด | หรือติดต่อ สนง. สหกรณ์ฯ โดยตรงด้วยตนเอง

🛑  ประกาศรับสมัคร "ผู้ตรวจสอบกิจการ"

เชิญชวนผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 

ฉุก
เฉิน