เกี่ยวกับสหกรณ์

ABOUT ME

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

เลข 13 หลักของสหกรณ์ : 1010000725303 | ทะเบียนเลขที่ สทส(อ)25/2530 | จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530