คุณสมบัติ และความปลอดภัย

ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน เพื่อสมาชิกสหกรณ์

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ Smart 4M

ความปลอดภัย

ข้อมูลการเงินของสมาชิก ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน Smart 4M เป็นการแสดงผลโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (CAD Cloud) การเปลี่ยนแปลงใดใดบนฐานข้อมูลนี้ ไม่มีผลต่อฐานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. เป็นเพียงผู้นำส่งข้อมูลสมาชิกที่ทันสมัยสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ โดยไม่มีการรับข้อมูลใดใด (Upload Only) จึงมั่นใจได้ว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จะใช้งาน Smart 4M ได้อย่างมั่นใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ฉุก
เฉิน