วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

ปัจจุบัน ข้อมูลบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่าง ๆ หรือเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลายรูปแบบ

ข้อควรระวัง และรอบคอบด้วย 5 วิธี ดังนี้

  1. ถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียว และ ไม่ถ่ายหลังบัตร

  2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ ห้ามขีดทับใบหน้า

  3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ… (เรื่องที่ทำ)…เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

  4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน

  5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อรับรอง เพื่อยืนยันสำเนา และป้องกันการลบ

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย