สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

13 สิทธิของผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300