สิทธิผู้สูงอายุ

13 สิทธิผู้สูงอายุ

 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน

 2. ลดหย่อนค่าโดยสาร 50% ขสกมก เรือโดยสาร MRT BTS Airport Rail link

 3. ลูกขอลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี

 4. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากจน กรมกิจการผู้สูงอายุ ส.น.ง.พัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์ พ.ม.จ. เหมาจ่าย 22,500-40,000 บาท

 5. กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 30,000 บาท/คน หรือ 100,000 บาท/กลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระรายเดือน ภายใน 3 ปี

 6. สิทธิ์ทางอาชีพ ข้อมูลสมัครงาน หลักสูตรอบรม สำนักจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 7. การบริการสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเที่ยว พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีลิฟท์ ราวบันไดทางลาด จอดรถ จ.น.ท. อำนวยความสะดวก

 8. เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ก.ศ.น. กระทรวงศึกษา

 9. สิทธิ์ทางการแพทย์และบริการสาธารณสุข ช่องทางด่วน

 10. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล ค่าปล่อยตัวชั่วคราว โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 11. ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ เช่น พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 12. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ศูนย์กีฬาในร่มลดค่าสมัครสมาชิก50%

 13. ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมทอดทิ้งหาประโยชน์ โดย กระทรวง พ.ม. รักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักที่ปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มวงเงิน 3,000 บาท 3 ครั้ง/คน/ปี ยากจนขาดคนดูแลขอเข้าใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้จัดการศพขอรับค่าจัดงานศพวงเงิน 3,000 บาท จาก ส.น.ง.เขต อ.บ.ต. ส.น.ง.เทศบาล ภายใน 6 เดือน หลังออกใบมรณบัตรแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300