สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

13 สิทธิของผู้สูงอายุ

 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท

 • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท

 • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท

 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

 1. ลดหย่อนค่าโดยสาร 50% ขสกมก เรือโดยสาร MRT BTS Airport Rail link

 2. ลูกขอลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี

 3. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากจน กรมกิจการผู้สูงอายุ ส.น.ง. พัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์ พ.ม.จ. เหมาจ่าย 22,500-40,000 บาท

 4. กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 30,000 บาท/คน หรือ 100,000 บาท/กลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระรายเดือน ภายใน 3 ปี

 5. สิทธิ์ทางอาชีพ ข้อมูลสมัครงาน หลักสูตรอบรม สำนักจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 6. การบริการสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเที่ยว พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีลิฟท์ ราวบันไดทางลาด จอดรถ จ.น.ท. อำนวยความสะดวก

 7. เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ก.ศ.น. กระทรวงศึกษา

 8. สิทธิ์ทางการแพทย์และบริการสาธารณสุข ช่องทางด่วน

 9. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล ค่าปล่อยตัวชั่วคราว โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 10. ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ เช่น พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 11. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ศูนย์กีฬาในร่มลดค่าสมัครสมาชิก 50%

 12. ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมทอดทิ้งหาประโยชน์ โดย กระทรวง พ.ม. รักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักที่ปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มวงเงิน 3,000 บาท 3 ครั้ง/คน/ปี ยากจนขาดคนดูแลขอเข้าใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้จัดการศพขอรับค่าจัดงานศพวงเงิน 3,000 บาท จาก ส.น.ง. เขต อ.บ.ต. ส.น.ง. เทศบาล ภายใน 6 เดือน หลังออกใบมรณบัตรแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300