3 ทศวรรษสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

พุทธศักราช 2565 ครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

คุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร. อาบ  นคะจัด ต่อมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีแหล่งเงินออม และสนับสนุนเกื้อกูลด้านการเงินระหว่างกัน

พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ขณะนั้นเป็นวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ท่านได้ริเริ่มให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และจัดสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจขึ้นในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มชี้ชวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ขึ้น เพื่อให้เป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเจริญเติบโตมาจนบัดนี้

อ้างอิง หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ  นคะจัด

ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (พ.ศ. 2565)

เจตนารมณ์:

ต้องการให้มีสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความรักความ ความเอื้ออาทร ร่วมใจกันของหมู่สมาชิกสหกรณ์ฯ

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

พลกฤษณ ประโมทะกะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และประธานกรรมการ คนแรก
ดร. สุชน เหมันต์เหรัญญิก/ ผู้จัดการ คนแรก
อาจารย์ยืน ปาระเคนอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คนที่ 11 ในสมัยเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ