สมาชิกปัจจุบัน

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. และสัดส่วนการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของบุคลากร ม.อ.อ.

  • สมาชิกสหกรณ์ ทั้งหมด 167 คน = ชาย 75 คน | หญิง 92 คน

  • บุคลากร ม.อ.อ. ทั้งหมด 295 คน = ชาย 158 คน | หญิง 137 คน

ณ พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565