สมาชิกปัจจุบัน

บุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ในปัจจุบัน

บุคลากร ม.อ.อ.
302  คน

163 คน

139 คน

169  คน

76 คน

93 คน

-  คน

- คน

- คน