สมาชิกปัจจุบัน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

สมาชิกสหกรณ์
187คน

สามัญ
80

สมทบ
3

รวม
83

สามัญ
97

สมทบ
7

รวม
104

สามัญ
177

สมทบ
10

รวม
187