รัฐสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

รัฐสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ คนละ 3,000 บาท ...

หลักเกณฑ์การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี

 1. อายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

 2. สัญชาติไทย

 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด

 4. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ต้องดำเนินการ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์

ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้

 1. กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต

 2. จังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามแบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด

เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรอง

 3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ด้วย

 4. สมุดบัญชี หรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ

 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดย ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน หรือให้หัวหน้าหน่วยงานสถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน เป็นผู้รับรอง

  ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอ และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด

การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์

 1. กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อํานวยการเขต เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ

 2. จังหวัดอื่น ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ

ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS (https://www.thaipbs.or.th/)