รัฐสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

รัฐสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ คนละ 3,000 บาท ...

หลักเกณฑ์การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ต้องดำเนินการ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์

ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์

การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์

ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS (https://www.thaipbs.or.th/)