กฎหมายค้ำประกัน

กฎหมายเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน หมายถึง บุคคลภายนอก ที่ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อที่จะชำระหนี้ ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระเงินนั้น (กฎหมายแพ่งและพานิช มาตรา 680)

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นตันไป)

สรุป สาระจากทนายเบิร์

“อยากรวยให้เป็นนายหน้า อยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกัน”


แนวทางดำเนินการเมื่อถูกฟ้อง

หลังจากนั้น ผู้ค้ำประกันอาจยื่นฟ้องผู้กู้ชั้นต้น ให้ชำระเงินแก่เรา (ผู้ค้ำประกัน) ในฐานะผู้เสียหาย ที่ได้ชำระเงินแทนให้แล้ว

กฎหมายแพ่งและพานิช มาตรา 680 ให้ความหมายผู้ค้ำประกันว่า “เป็นบุคคลภายนอก ที่ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อที่จะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระเงินนั้น”

สรุปสาระสำคัญจากทนายณัฐ

[มาตรา 12] ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุจริตโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม

ทั้งสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ

ฉุก
เฉิน