วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ (National Savings Day) เพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่าย เก็บคอม และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

วันออมแห่งชาติ (National Savings Day) เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มาจากวันออมโลก (World Saving Day) และวันออมของอาเซียน (ASEAN Saving Day)

วันออมโลก

เป็นวันที่นานาประเทศนิยมเป็นสากล โดยถือเอาวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมของปีเป็นวันออมสินโลก โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2467 ในการประชุมที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 องค์การสหประชาชาติได้เฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันธนาคารออมสินโลกและกลุ่มธนาคารทั่วทั้งยุโรป ได้ประกาศให้วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันแห่งการประหยัดและออมโลก (World Thrift Day) เพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักการออม เพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักการออม อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

วันออมของอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรกที่ประกาศให้เป็นวันออมของอาเซียนอาเซียน (ASEAN Saving Day) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันออมโลก (World Saving Day และวันออมแห่งชาติของประเทศไทย (National Savings Day)