สมัครสมาชิก

🔸 การรับบุคลากร ม.อ.อ. เข้าเป็นสมาชิกสามัญ

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสามัญ

 1. เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ (กรณีเป็นพนักงานรายวันของ ม.อ.อ. ดูที่สมาชิกสมทบ)

 3. เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม

 4. ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

 5. ใช้แบบฟอร์มใบสมัคร สอ.มออ. 01

 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

 1. เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

 3. เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ

 4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ฯ

 5. สิทธิ์ที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

 2. เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งสหกรณ์ให้ทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

🔸 การรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

โครงการในอนาคต

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสมทบ

 1. เป็นพนักงานรายวัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 2. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 3. มีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง

 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ คนละ 100 บาท

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์

  1. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้ วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท

  2. สมาชิกสมทบต้องส่งทุนเรือนหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท

  3. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น

  4. สมาชิกมีสิทธิกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตน โดยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ยังไม่เปิดบริการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

    1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

    2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

    3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

    4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

    5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องต่อไปนี้

 1. การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

 2. การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

 3. การเป็นกรรมการดำเนินการ