สมัครสมาชิก

การรับบุคลากร ม.อ.อ. เข้าเป็นสมาชิกสามัญ

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสามัญ

 1. เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ (กรณีเป็นพนักงานรายวันของ ม.อ.อ. ดูที่สมาชิกสมทบ)

 3. เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม

 4. ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

 5. ใช้แบบฟอร์มใบสมัคร สอ.มออ. 01

 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

 1. เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

 3. เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ

 4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ฯ

 5. สิทธิ์ที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

 2. เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

การรับบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิกสมทบ (โครงการในอนาคต)

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสมทบ

 1. เป็นพนักงานรายวัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 2. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 3. มีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง

 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ คนละ 100 บาท

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์

  1. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้ วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท

  2. สมาชิกสมทบต้องส่งทุนเรือนหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท

  3. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น

  4. สมาชิกมีสิทธิกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตน โดยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ยังไม่เปิดบริการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

    1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

    2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

    3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

    4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

    5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องต่อไปนี้

 1. การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

 2. การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

 3. การเป็นกรรมการดำเนินการ

สมาชิกใหม่ควรทราบ

 1. นอกจากโทรศัพท์ และ e-Mail สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ และบริการออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสมาชิก 4 ช่องทาง ดังนี้
  (1)
  เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (www.sausaving.com)
  (2) แอปพลิเคชันสอบถามข้อมูลการเงินของสมาชิก (SmartMember) (ข้อมูลด้านล่าง)
  (3)
  กลุ่มเฟซบุ๊ก สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. (ข้อมูลด้านล่าง)
  (4) Business Profile บน Google Maps
  (ข้อมูลด้านล่าง)

 2. หากสมาชิกเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ โปนดแจ้งสหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

สแกน หรือคลิกที่คิวอาร์โค้ด

เพื่อสมัคร หรือเข้าใช้งาน SmartMember

 1. ใช้เมนู “สมัครใช้งาน” (เมนูที่สอง) เพื่อลงทะเบียน

 2. กรอกข้อมูลเพียง 3 รายการ (ไม่กรอกอีเมลก็ได้)

  • ชื่อสหกรณ์ (กรอกคำว่า “อาคเนย์” จะปรากฏคำว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้กดเลือกที่ชื่อนี้)

  • เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

  • รหัสผ่านที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า 8 หลัก

 1. จากนั้นเลื่อนลงมายอมรับเงื่อนไขด้านล่าง

กรณีลืมรหัสผ่าน
สามารถแจ้งรีเซ็ตรหัสได้ที่ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทร. 02 807 4500 ต่อ 377

สแกน หรือคลิกที่คิวอาร์โค้ด

เนื่องจากเป็นกลุ่มปิดเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

สหกรณ์ฯ จึงใช้เวลาตรวจสอบสถานะสมาชิก ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

BusinessProfile สหกรณ์ฯ บน Google Maps