สมัครสมาชิก

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.  เปิดบริการออมเงินในลักษณะ "การถือหุ้น" เท่านั้น ยังไม่มีบริการรับฝากเงิน

🔸 ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิก

🔸 รับสิทธิประโยชน์หลายรายการ

* สิทธิ์ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ อาจแตกต่างกันในรายละเอียด

สมาชิกสามัญ (คณาจารย์ | บุคลากรสนับสนุนประจำ มออ.)

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสามัญ

สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ (ครอบครัวสมาชิกสามัญ | ลูกจ้างรายวัน ม.อ.อ.)

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสมทบ

2.1 บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ

2.2 เป็นลูกจ้างรายวันสังกัดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมทบ

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์

สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร สมาชิกสมทบ

สมาชิกใหม่ควรทราบ

สแกน-คลิก เพื่อร่วมกลุ่ม

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ร่วมกลุ่มเฟซบุ๊คแฟนเพจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำคัญของสหกรณ์

💕 ยืนยันตัวตนด้วย ชื่อ และ หมายเลขสมาชิก ของท่านในการร่วมกลุ่ม

เชิญชวนลงทะเบียนใช้งาน SmartMember เพื่อติดตามตรวจสอบสถานะทางบัญชีของสมาชิกสหกรณ์

สแกน/คลิก QR code เพื่อสมัครหรือเข้าใช้งาน SmartMember 

ฉุก
เฉิน