สมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญ (บุคลากรประจำมหาวิทยาลัยฯ)

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสามัญ

สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ (ครอบครัวของสมาชิกสามัญ และลูกจ้างรายวัน มออ.)

คุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิกสมทบ

2.1 บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ

2.2 เป็นลูกจ้างรายวันสังกัดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมทบ

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ

สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร สมาชิกสมทบ

สมาชิกใหม่ควรทราบ

สแกน/คลิก เพื่อสมัครหรือเข้าใช้งาน SmartMember 

กรณีลืมรหัสผ่าน
สามารถแจ้งรีเซ็ตรหัสได้ที่ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทร. 02 807 4500 ต่อ 377

สแกน/คลิก เพื่อร่วมกลุ่มเฟซบุ๊กสมาชิกสหกรณ์

กลุ่มปิด เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. เท่านั้น (โปรดแจ้งชื่อ และหมายเลขสมาชิก)

สหกรณ์ฯ ใช้เวลาตรวจสอบสถานะสมาชิก ไม่เกิน 24 ชั่วโมง