สาระน่ารู้

26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

27 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "วันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์"

สืบเนื่องจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้า ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) โดยรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์” พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เป็นผู้วางรากฐาน และทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการ การสร้างความผาสุขแก่ประชาชน เพื่อการกินดีอยู่ดี เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ

สาระน่ารู้หลัก

สาระเรื่องการทวงถามหนี้

สาระเรื่องโฉนด และพื้นที่ดิน

รายละเอียดโฉนดที่ดิน
ที่ดินที่เล็กที่สุดของไทย

สาระเรื่องอื่น ๆ

แสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม
ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจาก กลโกงมิจฉาชีพ 
เอกสรที่สามารถแจ้งหายได้ในออนไลน์
กู้ร่วม vs ค้ำประกัน

เลือกบทความ สาระน่ารู้ อื่น ๆ ได้จากแถบเมนูด้านบน

หากใช้โทรศัพท์มือถือ ให้คลิกสัญลักษณ์ 3 ขีด ที่มุมบนด้านซ้ายของแถบเมนู (ดังภาพ)

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ