ผ่อนชำระภาษีเงินได้

เงื่อนไขการผ่อนชำระภาษี

หากภาษีที่ต้องชำระมีจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป  (ทั้งภาษีครึ่งปี และภาษีสิ้นปี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด ๆ

ผู้เสียภาษี ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยใช้แบบบ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกัน ดังนี้

หากภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

วิธีการผ่อนชำระ 2 รูปแบบ

1. ยื่นชำระแบบกระดาษ

ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยใช้แบบ บ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกัน ดังนี้

2. ยื่นชำระแบบออนไลน์

หากประสงค์ยื่นชำระแบบออนไลน์ ผู้เสียภาษีสามารถเลือกทำรายการแบ่งจ่ายภาษีได้ที่เว็ปไซต์ของกรมสรรพากร ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยใช้แบบ บ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกัน ดังนี้

_______________________

อ้างอิง :

ฉุก
เฉิน