การดำเนินงานในอดีต

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 2564 - 2530

ปีข้อมูล 2564

ปีข้อมูล 2563

ปีข้อมูล 2562

ปีข้อมูล 2561

ปีข้อมูล 2560

ปีข้อมูล 2559

ปีข้อมูล 2558

ปีข้อมูล 2554

ปีข้อมูล 2553

ปีข้อมูล 2552

ปีข้อมูล 2551

ปีข้อมูล 2550

ปีข้อมูล 2549

ปีข้อมูล 2548

ปีข้อมูล 2547