สัญญาเช่าซื้อลดต้น-ลดดอก

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ คิดดอกเบี้ยแบบ "ลดต้น ลดดอก"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 โดยให้คิดดอกเบี้ยแบบ "ลดต้น ลดดอก มีผลบังคับใช้วันที่ 11 มกราคม 2566

สาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา อาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุกสามปี

ขอบคุณ