หนี้เสียจัดการอย่างไร

NPL หนี้เสียจัดการอย่างไร

หนี้เสีย (Non-Performing Loan) คือ เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นเกิน 90 วัน หรือที่เรียกกันว่า “หนี้เสีย” โดย NPL เกิดจากเงินให้สินเชื่อ หรือเงินที่ธนาคารให้กู้ ที่ค้างชำระเงินต้นจนลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินได้ หรือเรียกว่า จ่ายหนี้ไม่ไหวแล้ว นั่นเอง

หนี้เสียคืออะไร จัดการอย่างไร

หนี้เสีย (Non-Performing Loan) คือ เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นเกิน 90 วัน หรือที่เรียกกันว่า “หนี้เสีย” โดย NPL เกิดจากเงินให้สินเชื่อ หรือเงินที่ธนาคารให้กู้ ที่ค้างชำระเงินต้นจนลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินได้ หรือเรียกง่ายๆว่า “จ่ายหนี้ไม่ไหว” และมีผลต่อการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้กลุ่มคนที่ติด NPL นั้น ธนาคารจะมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพราะธนาคารจำเป็นต้องพยายามควบคุมไม่ให้มีตัวเลข NPL สูงขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้

กู้ อย่างไรให้ผ่าน เมื่อเป็นหนี้ NPL

หากเราไม่ชำระหนี้จนกลายเป็น หนี้เสียแล้วนั้น มาดูข้อปฏิบัต 4 ขั้นตอนจากทางธนาคารกสิกรไทย ดังนี้

ขอบคุณขายหัวเราะ"รู้สู้หนี้" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)RS Group นักลงทุนสัมพันธ์  (ir.rs.co.th)
ฉุก
เฉิน