คณะกรรมการ และทีมงาน

บทบาทของคณะกรรมการ

สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่างจากองค์การธุรกิจประเภทอื่น โดยเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงมีบทบาทหน้าที่คู่ขนาน 2 ประการ

พึงระลึกเสมอว่า การดำเนินการของสหกรณ์ ต้องอาศัยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ วัตถุประสงค์ของการสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งของตนอย่างถ่องแท้ ทั้งจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับ (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ และ (3) การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบทั้งสามนี้ จะเป็นเข็มทิศให้ทุกคนดำเนินงานบรรลุจุดหมาย คือ ความอยู่ดี มีสุข และเข้มแข็งของหมู่สมาชิก นั่นเอง

หน้าที่ของผู้จัดการ ...

อณัญญา ผิวสุขชล

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ...

ธงชัย สิทธิกรณ์

🔸 ประธานกรรมการ 

นุกูล สุวรรณชาตรี

🔸 รองประธานกรรมการ 

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

ชิติสรรค์ สมพรชัย

🔸 เลขานุการกรรมการ

ธัญญ์นารา รสชเอม

🔸 เหรัญญิก

รักชนก เจียมวิเศษ

🔸 กรรมการฝ่ายบัญชี

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

สุธิดา พวงมาลัย

🔸 กรรมการฝ่ายกฎหมาย

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

หน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ...

ปราโมทย์ โชติช่วง

🔸 ประธานเงินกู้สามัญ

ณัชธิญา ธัญสกุลชัย

🔸 รองประธานเงินกู้สามัญ

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

🔸 กรรมการเงินกู้สามัญ

🔸 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

สมหมาย สีม่วง

🔸 กรรมการเงินกู้สามัญ

พีระพงษ์ ชัยนันทน์

🔸 พยานเงินกู้สามัญ

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

🔸 พยานเงินกู้ฉุกเฉิน

อุษา กล้าวิจารณ์

🔸 เลขานุการเงินกู้สามัญ

🔸 เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.) ...

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

🔸 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

นุกูล สุวรรณชาตรี

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

รักชนก เจียมวิเศษ

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

พีระพงษ์ ชัยนันทน์

🔸 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

อุษา กล้าวิจารณ์

🔸 เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ศป.)

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...

3.1  ปฏิบัติตนให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ในสายตามของสมาชิก และบุคคลทั่วไป

3.2  ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ และสมาชิก เพื่อกิจกรรมของสหกรณ์

3.3  ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชา

3.4  ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความจริงใจ เต็มใจให้บริการ 

3.ชี้แจง และให้ความรู้ และข่าวสารแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ขัดเจน และสม่ำเสมอ

3.6  แก้ปัญหา หรือนำเสนอข้อมูลในกรณีสมาชิกร้องทุกข์

3.7  แก้ไขความเข้าใจผิดให้ถูกต้อง และทำให้สมาชิกผู้มาติดต่อเกิดความเลื่อมศรัทธา  

3.8  การทำงานที่มีเอกภาพเป็นทีมที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์

3.9  ดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ระวังรักษาเครื่องใช้ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.10  รวบรวมข้อมูลสมาชิก เสนอคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.11  เสนอแนะผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบงานและบริการต่าง ๆ

3.12  เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการสหกรณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการที่ดี

ปุณมณิกา  บุญวิทย์

🔸 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เบญจวรรณ  หมดทุกข์

🔸 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กิจกรรมภาระงาน และวันลงนามเอกสารสำคัญ