บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง

เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่างจากองค์การธุรกิจประเภทอื่น โดยเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงมีบทบาทหน้าที่คู่ขนาน 2 ประการ

 • บทบาทที่ 1 เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์
  คณะกรรมการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการ) ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของสมาชิกซึ่งเป็นเข้าของสหกรณ์และเป็นลูกค้าสำคัญของสหกรณ์ ต้องมีความสามารถในการจูงใจสมาชิก เพื่อความสำเร็จในด้านการผลิตและด้านอื่น ๆ แก่สมาชิก ทั้งต้องจัดหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ

 • บทบาที่ 2 เกี่ยวข้องกับหน้าที่เพาะตำแหน่งของตน
  กำกับและควบคุมงานต่าง ๆ ตามตำแหน่งตน และที่ได้รับมอบหมาย
  จากคณะกรรมการให้เกิดผลดี

พึงระลึกเสมอว่า การดำเนินการของสหกรณ์ จะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกได้ ต้องอยู่ที่ความร่วมมือประสานสอดคล้องกันของ (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ และ (3) การจัดการ การรู้หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองให้ถ่องแท้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และภารกิจที่ต้องดำเนินไป องค์ประกอบทั้งสามนี้จะเป็นเข็มทิศให้ทุกคนดำเนินงานบรรลุจุดหมาย คือ ความอยู่ดี มีสุข และเข้มแข็งของหมู่สมาชิก นั่นเอง

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

 1. พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

 2. พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์

 3. กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

 4. เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

 5. เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

 6. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

 7. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

 8. กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์

 9. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

 10. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น

 11. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

 12. พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 13. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

 14. พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

 15. เชิญบุคคลภายนองที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

 16. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

 17. พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 18. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้

 19. ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว

 20. พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

ธงชัย สิทธิกรณ์

ประธานกรรมการ

 1. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน

รองประธานกรรมการ

 1. ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

 2. ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้

 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

ชิติสรรค์ สมพรชัย

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ

 1. จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

 2. ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

 3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี

 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

สุภาสินี ทองฉิม

กรรมการ/ เหรัญญิก

 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

 2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

รักชนก เจียมวิเศษ

กรรมการฝ่ายบัญชี

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

อุษา กล้าวิจารณ์

กรรมการฝ่ายกฎหมาย

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

หน้าที่ของผู้จัดการ

 1. ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

 2. ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคือค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์

 3. รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์

 4. เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์

 5. จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล

 6. พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

 7. เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 8. รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

 9. ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ

 10. รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

 11. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

 12. จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

 13. เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม

 14. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์

 15. รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย

 16. เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ

 17. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

 18. ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว

 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

อณัญญา ผิวสุขชล

กรรมการ/ ผู้จัดการ

บทบาทหลัก: การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ฯ

พงศกร ทองเอก

กรรมการ/ ผช. ผู้จัดการ และฝ่ายกฎหมาย

หน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

 1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

 2. ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 3. ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

 4. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

ปราโมทย์ โชติช่วง

กรรมการ/ ประธานเงินกู้สามัญ

ณิชาดา ธัญสกุลชัย

กรรมการ/ รองประธานเงินกู้สามัญ

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

กรรมการ/ กรรมการเงินกู้สามัญ

สมหมาย สีม่วง

กรรมการ/ กรรมการเงินกู้สามัญ

พีระพงษ์ ชัยนันทน์

กรรมการ/ พยานเงินกู้สามัญ

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

กรรมการ/ พยานเงินกู้ฉุกเฉิน

สุธิดา พวงมาลัย

กรรมการ/ เลขานุการการเงินกู้สามัญ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 1. ปฎิบัติงานประจำของสหกรณ์ตามมติคณะกรรมการ และผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ลุล่วงด้วยดี

 2. บันทึกข้อมูลรายการบัญชีและการเงิน และดูแลระบบบริการสมาชิก SmartMe/ SmartMember

 3. ศึกษานโยบายคณะกรรมการ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ปฏิบัติตนให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ในสายตามของสมาชิก และบุคคลทั่วไป

3.2 ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ และสมาชิก เพื่อกิจกรรมของสหกรณ์

3.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชา

3.4 ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความจริงใจ เต็มใจให้บริการ

3.5 ชี้แจง และให้ความรู้ และข่าวสารแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ขัดเจน และสม่ำเสมอ

3.6 แก้ปัญหา หรือนำเสนอข้อมูลในกรณีสมาชิกร้องทุกข์

3.7 แก้ไขความเข้าใจผิดให้ถูกต้อง และทำให้สมาชิกผู้มาติดต่อเกิดความเลื่อมศรัทธา

3.8 การทำงานที่มีเอกภาพเป็นทีมที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์

3.9 ดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ระวังรักษาเครื่องใช้ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.10 รวบรวมข้อมูลสมาชิก เสนอคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.11 เสนอแนะผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบงานและบริการต่าง ๆ

3.12 เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการสหกรณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการที่ดี

ปุณมณิกา บุญวิทย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เบญจวรรณ หมดทุกข์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หน้าที่ของอนุกรรมการ และกิจกรรมภาระงานของกรรมการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการ