คณะกรรมการ และหน้าที่

ทีมงาน

จันทร์เพ็ญ สุรเดชดิลก

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2567-2569

นางสาวสุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย

ผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้ง

อณัญญา ผิวสุขชล

🔸 ผู้จัดการ

บทบาทคณะกรรมการดำเนินการ

(บทบาท หมายถึง พฤติกรรมประจำตำแหน่ง ที่ผู้อื่นคาดหวัง)

สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่างจากองค์การธุรกิจประเภทอื่น โดยเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงมีบทบาทหน้าที่คู่ขนาน 2 ประการ

พึงระลึกเสมอว่า การดำเนินการของสหกรณ์ ต้องอาศัยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ วัตถุประสงค์ของการสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งของตนอย่างถ่องแท้ ทั้งจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับ (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ และ (3) การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบทั้งสามนี้ จะเป็นเข็มทิศให้ทุกคนดำเนินงานบรรลุจุดหมาย คือ ความอยู่ดี มีสุข และเข้มแข็งของหมู่สมาชิก นั่นเอง

คณะกรรมการดำเนินการ และหน้าที่

ณัฐ จันท์ครบ

🔸 ประธานกรรมการ 

นุกูล สุวรรณชาตรี

🔸 รองประธานกรรมการ 

ชิติสรรค์ สมพรชัย

🔸 เลขานุการกรรมการ

ธัญญ์นารา รสชเอม

🔸 เหรัญญิก

รักชนก เจียมวิเศษ

🔸 กรรมการฝ่ายบัญชี

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

สุธิดา พวงมาลัย

🔸 กรรมการฝ่ายกฎหมาย

มีลักษณะงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

คณะกรรมการเงินกู้ และหน้าที่

ปราโมทย์ โชติช่วง

🔸 ประธานเงินกู้สามัญ

ณัชธิญา ธัญสกุลชัย

🔸 รองประธานเงินกู้สามัญ

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

🔸 กรรมการเงินกู้สามัญ

สมหมาย สีม่วง

🔸 กรรมการเงินกู้สามัญ

พีระพงษ์ ชัยนันทน์

🔸 พยานเงินกู้สามัญ

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

🔸 พยานเงินกู้ฉุกเฉิน

สุนันทา โสวณากุล

🔸 เลขานุการเงินกู้สามัญ

ฝ่ายสนับสนุนงานสำนักงาน และหน้าที่

3.1  ปฏิบัติตนให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ในสายตามของสมาชิก และบุคคลทั่วไป

3.2  ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ และสมาชิก เพื่อกิจกรรมของสหกรณ์

3.3  ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชา

3.4  ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความจริงใจ เต็มใจให้บริการ 

3.ชี้แจง และให้ความรู้ และข่าวสารแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ขัดเจน และสม่ำเสมอ

3.6  แก้ปัญหา หรือนำเสนอข้อมูลในกรณีสมาชิกร้องทุกข์

3.7  แก้ไขความเข้าใจผิดให้ถูกต้อง และทำให้สมาชิกผู้มาติดต่อเกิดความเลื่อมศรัทธา  

3.8  การทำงานที่มีเอกภาพเป็นทีมที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์

3.9  ดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ระวังรักษาเครื่องใช้ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.10  รวบรวมข้อมูลสมาชิก เสนอคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.11  เสนอแนะผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบงานและบริการต่าง ๆ

3.12  เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการสหกรณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการที่ดี

ปุณมณิกา  กิตติ์ธนานาถ

🔸 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เบญจวรรณ  หมดทุกข์

🔸 หัวหน้าฝ่ายการเงิน