สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งให้ นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

<เหตุผล-ที่มาการแต่งตั้ง

ประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด พ.ศ. 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด พ.ศ. 2566 

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลิ้นจี่ สมุทรสคราม

ข่าวจากเกตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ค่อมอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายลิ้นจี่พันธ์ค่อมอัมพวา แก่ประชาชนทั่วไป

ตังเอกสารเชิญชวนท้ายประกาศ

สาระน่ารู้ Saving Knowledge

ออมสุข-ออมเงิน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)

แบบอย่างการมีวินัยในการออม ของนายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ ผู้ออมเงินวันละ 20 บาท จนมีเงินสะสมมากถึงหลักหมื่นบาท

การออมของอภิรักษ์  คือการออมเดือนละ 600 บาท เทียบได้กับการออมในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. จำนวน 60 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) 

หากคิดว่า ‘วินัยนี้ยากเย็นนัก’ ก็ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ช่วยเป็นกลไกภายนอก ในการกำกับวินัยการออมแทนท่าน เพราะเพียง 10 หุ้น (เดือนละ 100 บาท) ก็สามารถออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ได้

ชวนผู้ปกครองออมเงิน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนผู้ปกครอง ออมเงินให้บุตรหลาน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 30 ปี วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล 150 บาท และรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนเพื่ออนาคต

ผ่อนชำระภาษีเงินได้

หากมีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด ๆ