ทำอย่างไรให้รวย รวยแล้วทำอย่างไร

ทำอย่างไรให้รวย

ที่มาของความร่ำรวย (ความรวย 4 ประเภท)

 1. เกิดมารวย เป็นความรวยที่ไม่ใช่ของเราเอง แต่สามารถใช้มันได้อย่างสะดวกสบายเพราะพ่อแม่รวย เรียกว่า คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิด

 2. แต่งงานกับคนรวย เป็นความรวยที่ไม่ใช่ของเราเองเช่นกัน แต่สามารถใช้มันได้อย่างสะดวกสบาย เพราะได้แต่งงานหรือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรวย เรียกว่า ตกถังข้าวสาร

 3. ได้รับมรดก เป็นความรวยที่เป็นของเราเอง โดยได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่หรือใครก็ตาม เรียกว่า บุญหล่นทับ

 4. สร้างตัวเองขึ้นมารวย เป็นความรวยที่เป็นของเราเองเช่นกัน จากการ ...

 • ทำงานหนัก เพื่อหาเงิน ค้าขาย รับราชการ ฯลฯ

 • เก็บออม เพื่อเก็บสะสมเงินไว้สำหรับความจำเป็นในอนาคต ด้วยการออมก่อนแล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปใช้

 • ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย และ

 • ลงทุนอย่างมีหลักการ เพื่อให้เงินไปทำงานและสร้างความมั่งคั่งขยายดอกผลเพิ่มมากขึ้น

จะร่ำรวยได้อย่างไร (หัวใจเศรษฐี)

 1. ขยันหมั่นเพียร

 2. ดูแลรักษาทรัพย์ที่ตนเองได้มา

 3. คบคนดีเป็นมิตร

 4. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้เหมาะกับชีวิตตนเอง

รวยแล้วทำอย่างไร

การใช้ชีวิตของคนรวย

🔸 ช่วงสร้างความมั่นคั่ง (ก่อนจะร่ำรวย)

 1. หารายได้อย่างสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 2. รู้จักใช้เงิน รู้จักการออมเงิน

 3. มีเป้าหมายชีวิต เป้าหมายเปลี่ยนแปลงได้ แต่ชีวิตไม่มีเป้าหมายไม่ได้
  (การไม่มีเงินเป็นปัญหาชั่วคราว แต่การไม่มีเป้าหมายและความฝัน เป็นปัญหาตลอดชีวิต เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่ความมุ่งหวังที่จะเป็นอะไรเพื่อใครที่นอกเหนือจากตัวเรา)

 4. บริหารความเสี่ยง ต้องรู้ว่าจะบริหารเงินที่หามาได้อย่างไร ไม่ให้สูญเสียไปจากความประมาทของเรา

 5. มองโลกในแง่ดี มีความหวังที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละขั้นที่กำหนดไว้

 6. เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว และแบ่งปัน โดยแบ่งปันกันได้โดยไม่ต้องรอให้รวยก่อน


🔸 ช่วงมั่งคั่งแล้ว (ร่ำรวยแล้ว)

 1. กำกับดูแลความมั่งคั่งไม่ให้ลดลง

 2. บริหารความเสี่ยง กระจายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

 3. เพิ่มพูนความมั่งคั่ง โดยการนำเงินที่มีหรือจากการออม ไปลงทุนอย่างสุจริต

 4. ไม่โลภ เพราะความโลภ มักจะมากเมื่อรวยขึ้น

 5. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะคนที่รวยแล้วมักชอบใช้อำนาจเบียดเบียนผู้อื่น และใช้เส้นสายริดรอนสิทธิ์ผู้อื่น

 6. เผื่อแผ่ทรัพย์ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแก่สังคม ไม่เห็นแก่ตัว และแบ่งปัน โดยอาจไม่ใช่เป็นตัวเงิน เช่น การให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาสกับคนอื่น ๆ
  (การมีทรัพย์แล้วไม่แบ่งปัน ก็เสมือนข้าวที่เก็บในยุ้งฉางที่มีแต่จะเน่าเสีย เป็นภาระในการเก็บรักษา แต่หากได้หว่านออกไปในนาอันดี ก็ย่อมออกรวงขยายผลออกไปได้อีก)

ขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิรายการ Money Talk

♥ แม้ไม่มีเงินทอง แต่สมองเรายังมี ♥ แม้หมดเนื้อหมดตัว แต่เท้าถึงหัวเรายังอยู่ดี ♥ แม้คิดว่าโชคร้าย แต่คนโชคร้ายกว่าเรายังมี ♥ แม้วันนี้มืดไม่เห็นหนทาง แต่พรุ่งนี้แสงสว่างยังมี ♥ แม้ไม่มีคนที่เรารัก แต่คนที่รักเรายังมี ♥ แม้วันนี้ชีวิตไม่เหลืออะไร แต่ลมหายใจเรายังมี