ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารรายงาน และแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

🔸 พิมพ์ด้วยกระดาษ ขนาด A4 พื้นขาว ไม่มีเส้น

🔸 พิมพ์แบบ หน้า-หลัง

🔸 ห้ามใช้กระดาษใช้ซ้ำ (No Reused Paper)

🔸 สแกน/คลิกที่ QR Code หรือคลิกลิงก์ที่ชื่อเอกสาร

สอ. มออ. 04 ขอเงินกู้สามัญ

เงื่อนไข

กฎหมายค้ำประกัน

สอ. มออ. 05 ขอเงินกู้พิเศษ
(เพื่อการดำรงชีพ หรือ เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ )

เงื่อนไข

กฎหมายค้ำประกัน

สอ. มออ. 06 ขอเงินกู้พิเศษ เพื่อยานพาหนะ

เงื่อนไข

กฎหมายค้ำประกัน

สอ. มออ. 11 รายงานการติดตามสมาชิกผิดนัดชำระหนี้

สอ. มออ. 12 ใบบันทึกประวัติคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการ/ ผู้จัดการ/ ผู้ตรวสอบกิจการ  กรอกข้อมูลทุกปี

ข้อบังคับสหกรณ์

สอ. มออ. 13 ใบพิจารณาคำขอเงินกู้พิเศษ เพื่อการดำรงชีพ

เงื่อนไข