ความเป็นมา 

เลข 13 หลักของสหกรณ์ : 1010000725303 | ทะเบียนเลขที่ สทส(อ)25/2530

เจตนารมณ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และตราสัญลักษณ์

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (นายพลกฤษณ ประโมทะกะ) โดยคำแนะนำของ ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ที่ประสงค์ให้มีหน่วยงานสนับสนุนงานสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยึดหลักการ ช่วยเหลือตนเอง และ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอ้อม โดยสมาชิกทุกคน ออมรายได้ส่วนหนึ่งของตนไว้กับสหกรณ์ฯ เป็นประจำสม่ำเสมอในรูปการ 'ถือหุ้น' ที่มีผลตอบแทนเป็นการจูงใจ

ความเป็นมา

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ทรงก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2458 (วันสหกรณ์ห่งชาติ)

สำนึกในกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีแหล่งเงินออม และเกื้อกูลด้านการเงินระหว่างกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530

พลกฤษณ ประโมทะกะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และประธานกรรมการ คนแรก
สุชน เหมันต์เหรัญญิก/ ผู้จัดการ คนแรก
ยืน ปาระเคนอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คนที่ 11

เมื่อครั้งเริ่มดำเนินการ สหกรณ์ฯ มีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ  และ นายสุชน เหมันต์ เป็นเหรัญญิกและผู้จัดการ โดย ณ เวลานั้น วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีอายุ 14 ปี นายสุชน เหมันต์ จึงจึงเสนอแนวคิดให้ใช้บัว 14 กลีบ ประกอบเป็นตราสัญลัษณ์ของสหกรณ์ฯ ในขณะนั้น นายยืน ปาระเคน ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปีต่อมา (พ.ศ. 2536)

ระเบียบฉบับแรก เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ

ใบรับเงิน เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์

ประจำปี 2565

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์

ดีเลิศ ประจำปี 2558

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์

ประจำปี 2546-2555

วัตถุประสงค์

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ เมื่อเริ่มก่อตั้ง

สัญลักษณ์ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (พ.ศ. 2565)

เจตนารมณ์:

ต้องการให้มีสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความรักความ ความเอื้ออาทร ร่วมใจกันของหมู่สมาชิกสหกรณ์ฯ

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์: