ความเป็นมา

เลข 13 หลักของสหกรณ์ : 1010000725303 | ทะเบียนเลขที่ สทส(อ)25/2530

เจตนารมณ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และตราสัญลักษณ์

 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 วันครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

 • 27 กุมภาพันธ์ 2530 วันจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

 • 27 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (นายพลกฤษณ ประโมทะกะ) ที่ประสงค์ให้มีหน่วยงานสนับสนุนงานสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง โดยให้สมาชิกแต่ละคนออมรายได้ฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประจำสม่ำเสมอในรูปของการถือหุ้น ที่มีผลตอบแทนเป็นการจูงใจ

ความเป็นมา

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ทรงก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2458

สำนึกในกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีแหล่งเงินออม และเกื้อกูลด้านการเงินระหว่างกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530

พลกฤษณ ประโมทะกะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และประธานกรรมการ คนแรก
สุชน เหมันต์เหรัญญิก/ ผู้จัดการ คนแรก
ยืน ปาระเคนอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คนที่ 11

เมื่อครั้งเริ่มดำเนินการ สหกรณ์ฯ มีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และ นายสุชน เหมันต์ เป็นเหรัญญิกและผู้จัดการ โดย ณ เวลานั้น วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีอายุ 14 ปี นายสุชน เหมันต์ จึงจึงเสนอแนวคิดให้ใช้บัว 14 กลีบ ประกอบเป็นตราสัญลัษณ์ของสหกรณ์ฯ ในขณะนั้น นายยืน ปาระเคน ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปีต่อมา (พ.ศ. 2536)

ระเบียบฉบับแรก เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ

ใบรับเงิน เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกโดยการถือหุ้น เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
  สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกส่งชําระค่าหุ้นเป็นประจําทุกเดือน โดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือน และจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กําหนด
  เงินปันผลที่สมาชิกได้รับไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ และสามารถถอนค่าหุ้นคืนได้ เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 2. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันระหว่างสมาชิก โดยให้เงินกู้แก่สมาชิก ที่เดือดร้อนจำเป็น
  สหกรณ์จะนําเงินค่าหุ้น มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจําเป็นหรือเดือดร้อน ได้กู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ เมื่อเริ่มก่อตั้ง

สัญลักษณ์ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

 1. รูปร่างทรงกลม ล้อมรอบด้วยดอกบัว 14 กลีบ แทนปีที่ 14 ของการก่อตั้งวิทยาลัยในขณะนั้น มีเส้นรอบวงดังกล่าว 2 เส้น เส้นรอบวงนอกบาง และเส้นรอบวงในหนา ถัดจากเส้นรอบวงดังกล่าว มีเส้นรอบวงอีก 2 เส้น คือ เส้นรอบนอกหนา และเส้นรอบวงในบาง

 2. ภายในเนื้อที่ของเส้นรอบวงทั้งสอง มีชื่อสหกรณ์เป็นภาษาไทย "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด" โดยมีดอกจันทร์ก่อนและหลังคำว่า จำกัด

 3. เนื้อที่ตรงกลางของวงกลม มีรูปแผนที่ประเทศไทย ล้อมด้วยส่วนของประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ลาว และพื้นที่บางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย

 4. แนวคิด โดย สุชน เหมันต์ (เหรัญญิก/ ผู้จัดการ คนแรก)

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (พ.ศ. 2565)

เจตนารมณ์:

ต้องการให้มีสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความรักความ ความเอื้ออาทร ร่วมใจกันของหมู่สมาชิกสหกรณ์ฯ

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

 1. รูปหัวใจสีน้ำเงินและสีทอง หมายถึง ความรักต่อกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แสดงถึงความผูกพันจากมือของหมู่สมาชิก (mini heart) ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. เป็นศูนย์กลางรวมใจ

 2. ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ฯ และหัวใจ ส่งแสงเงาให้ตราสัญลักษณ์ลอยเด่น แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 3. สีน้ำเงินและสีทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อันเป็นต้นสังกัดของหมู่สมาชิก ต้นน้ำสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 • สีน้ำเงิน หมายถึง การเทิดทูนชาติและพระมหากษัตริย์

 • สีทอง หมายถึง การเชิดชูพุทธศาสนา (สีจีวรพระ ตามคำบอกเล่าของนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการคนแรกของสหกรณ์ฯ)

 1. ตัวเลข อารบิค และอักษรภาษาไทย แสดงจำนวนปีที่ก่อตั้ง และชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 2. จุดวงกลมสีน้ำเงินทอง 4 จุด สลับกันใต้ตัวเลข 35 แสดงถึงการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบุคลากรสมาชิกที่ไม่หยุดนิ่ง เจริญเติบโตต่อเนื่องมาถึง 35 ปี (พ.ศ. 2565) และจะเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

 3. แนวคิด/ ออกแบบโดย ธงชัย สิทธิกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565