ความเป็นมา 

🚨 เลข 13 หลักของสหกรณ์ : 1010000725303

🚨 ทะเบียนเลขที่ : สทส(อ)25/2530

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาอำมาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ มีพระนามเดิมว่า พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือนามปากกา น.ม.ส. (10 มกราคม พ.ศ. 2420 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) เป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์ต้นราชสกุล รัชนี

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ทรงก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2458 (วันสหกรณ์ห่งชาติ)

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล (ส่งเสริมและพัฒนา) จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

สำนึกในกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีแหล่งเงินออมเพื่อตนเอง และ เกื้อกูลด้านการเงินระหว่างกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530

🔸 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (นายพลกฤษณ ประโมทะกะ) โดยคำแนะนำของ ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ที่ประสงค์ให้มีหน่วยงานสนับสนุนงานสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยึดหลักการ ช่วยเหลือตนเอง และ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอ้อม โดยสมาชิกทุกคน ออมรายได้ส่วนหนึ่งของตนไว้กับสหกรณ์ฯ เป็นประจำสม่ำเสมอในรูปการ 'ถือหุ้น' ที่มีผลตอบแทนเป็นการจูงใจ

เมื่อครั้งเริ่มดำเนินการ สหกรณ์ฯ มีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ  และ นายสุชน เหมันต์ เป็นเหรัญญิกและผู้จัดการ โดย ณ เวลานั้น วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีอายุ 14 ปี นายสุชน เหมันต์ จึงจึงเสนอแนวคิดให้ใช้บัว 14 กลีบ ประกอบเป็นตราสัญลัษณ์ของสหกรณ์ฯ ในขณะนั้น นายยืน ปาระเคน ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เมื่อวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปี พ.ศ. 2535
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2536

ระเบียบฉบับแรก เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ
ใบรับเงิน เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์

ดีเลิศ ประจำปี 2558

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์

ประจำปี 2546-2555

เกียรติบัตรมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. จำกัด

สัญลักษณ์ 3 ทศวรรษสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ.

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (พ.ศ. 2565)

เจตนารมณ์:

ต้องการให้มีสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความรักความ ความเอื้ออาทร ร่วมใจกันของหมู่สมาชิกสหกรณ์ฯ

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์: