แอปพลิเคชัน สนับสนุนงานสหกรณ์

SmartMember Application : นวัตกรรมเพื่อสมาชิกสหกรณ์

แอปพลิเคชันเพื่อการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. (เร็ว ๆ นี้)

พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอขอบคุณ

ข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โทร. 0 2016 8888 ต่อ 4311, 4313, 4317 | e-mail Address: accsoft@cad.go.thอณัศยา ชาวเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม