เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ฉบับเก่า กับฉบับใหม่ ต่างกันอย่างไร

ขอบคุณ ภาพจาก Workpoint today

ขอบคุณ ภาพจาก Workpoint News

มีผลอย่างไร ต่อผู้ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้

ในบทเฉพาะกาล ข้อ 17 ระบุว่า บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป 

การดำเนินการใดที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินนั้นเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว