ความพยายามสู่ความสำเร็จ

ความพยายามที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จเสมอ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น !!

กับดักที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนย่ำอยู่กับที่ หรือไม่สามารถรักษางานของตนไว้ได้

 1. ไม่มีเป้าหมายในสายอาชีพของตน

 2. ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน

 3. ไม่พัฒนาตนเอง (สำคัญตนผิด)

 4. ไม่รักงานที่ตนเองทำ (ทำงานไปวันวัน)

 5. ขาดภาวะผู้นำ (ทำตามคนอื่นตลอด)

5 สิ่งที่คนจะประสบความสำเร็จไม่ทำกัน

 1. ไม่มีเป้าหมายของตัวเอง

 2. ใช้เวลาอย่างสูญเปล่า

 3. ไม่เรียนรู้พัฒนาตนเอง

 4. อยู่กับการคิดลบ

 5. การใช้เงินตามอารมณ์

 6. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้

 7. ยึดติด ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

 8. มีข้ออ้างเสมอ