สวัสดิการ

บริการเงินสวัสดิการ 4 ประเภท เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อน

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา

ในกรณีที่บิดา มารดา สมาชิกถึงแก่กรรม คณะกรรมการดำเนินงาน จะพิจารณาให้เงินสนับสนุน ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ...
สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมแก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติตามกฎหมาย ...
สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย

ในกรณีสมาชิกประสบสาธารณะภัย ได้แก่ ธรณีพิบัติภัย (แผ่นดินไหว) อุทกภัย (น้ำท่วม) วาตภัย (พายุ)  และอัคคีภัย (ไฟไหม้) ...
สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ

สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบเหตุ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ ...
สแกน-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ