สวัสดิการ

บริการเงินสวัสดิการ 4 ประเภท เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อน

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา สมาชิก

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา สมาชิก

ในกรณีที่บิดา มารดา สมาชิกถึงแก่กรรม คณะกรรมการดำเนินงาน จะพิจารณาให้เงินสนับสนุน ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ...

 1. วงเงินสวัสดิการ

 1. จำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)


 1. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

 2. เป็นบุตรตามกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม


 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. สหกรณ์จะมอบสวัสดิการช่วยเหลือ กรณี บิดา มารดา ของสมาชิกถึงแก่กรรม

 2. เสนอขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 60 วัน หลังจากบิดา มารดา สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม


 1. เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำขอรับเงินสวัสดิการ สอ.มออ. 07

 2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

 4. สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา ที่ถึงแก่กรรม

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมแก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ ...

 1. วงเงินสวัสดิการ

 1. จำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)


 1. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

 2. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติ ตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ ที่ถึงแก่กรรม


 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. สหกรณ์จะมอบสวัสดิการสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติ ตามกฎหมายของสมาชิก ตามลำดับ

 2. หากสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ไม่มีบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ให้ญาติขอรับสวัสดิการได้ โดยแสดงเอกสารยืนยัน และรับรองตัวตน ...

 3. เสนอขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 60 วัน หลังจากสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม


 1. เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำขอรับเงินสวัสดิการ สอ.มออ. 07

 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับสวัสดิการ

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับสวัสดิการ

 4. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้รับสวัสดิการ

 5. สำเนาใบมรณบัตร ของสมาชิกสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม

 6. เอกสารยืนยันความเป็นญาติ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่เชื่อถือได้ (ในกรณีผู้เสียชีวิตไม่มีบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรมารับสวัสดิการ)

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบพิบัติภัย

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบพิบัติภัย

ในกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีภัยธรรมชาติ เช่น ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย และวาตภัย (2) กรณีอัคคีภัย (ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่ออังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้ 2566) ...

 1. วงเงินสวัสดิการ

 1. จำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)


 1. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

 2. สมาชิกเป็นเจ้าบ้านที่ประสบภัย หรือ

 3. สมาชิกเป็นผู้อาศัยในบ้านที่ประสบภัย


 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. กรณีสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 1 คน ในบ้านที่ประสบภัยเดียวกัน ให้ใช้สิทธิ์ได้เพียงสิทธิ์เดียว

 2. เสนอขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 60 วัน หลังจากเกิดประสบภัย


 1. เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำขอรับเงินสวัสดิการ สอ.มออ. 07

 2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสหกรณ์

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสหกรณ์

 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย

 5. ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย ณ จุดต่าง ๆ อย่างน้อย 4 รูป

 6. เอกสารยืนยันการพักอาศัยในบ้านที่ประสบภัย (ในกรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย) เช่น สัญญาเช่าอาศัย หรือใบเสร็จชำระเงินค่าเช่าอาศัย หรือเอกสารยืนยันจากเจ้าบ้าน เป็นต้น

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ

สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบเหตุ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ (ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่ออังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้ 2566) ...

 1. วงเงินสวัสดิการ

 1. จำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)


 1. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

 2. เป็นผู้ประสบภัย ทำให้สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ


 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. การทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์

 2. เสนอขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 180 วัน หลังจากประสบภัย


 1. เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. คำขอรับเงินสวัสดิการ สอ.มออ. 07

 2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสหกรณ์

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสหกรณ์

 4. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือความทุพพลภาพ

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอรับสวัสดิการ