บริการเงินกู้

บริการเงินกู้ 3 ประเภท เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. พร้อมรายละเอียด และเงื่อนไขการขอกู้

สิ่งควรรู้ ก่อนการกู้ยืมเงิน

บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน สหกรณ์ฯ มอบหมายให้มีผู้วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกวันทำการ ...
สแกน-คลิก
คำขอกู้ฉุกเฉิน

บริการเงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ

ในกรณีที่สมาชิก มีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ สหกรณ์ฯ วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกเดือน ...

2. คุณสมบัติผู้กู้

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

4. เอกสารประกอบการขอกู้

คำขอกู้สามัญรับ/เขียนที่ สนง. สหกรณ์ฯ

บริการเงินกู้พิเศษ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

เงินกู้พิเศษ

เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า พอที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงย สหกรณ์อาจพิจารณาเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ได้แก่เงินกู้พิเศษ 3 กรณี ดังนี้

(1) กู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ สหกรณ์ฯ พิจารณาคำขอกู้นี้ทุกเดือน

(2) กู้พิเศษเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์ฯ พิจารณาคำขอกู้นี้ทุกเดือน

(3) กู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ สหกรณ์ฯ มอบหมายให้มีผู้วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกวันศุกร์ ...

1.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

1.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.3 กรณีกู้เพื่อดำรงชีพ

2. คุณสมบัติผู้กู้


       2.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

       2.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        2.3 กรณีกู้เพื่อดำรงชีพ

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

 3.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

 3.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.3 กรณีกู้เพื่อการดำรงชีพ

4. เอกสารประกอบการขอกู้

       4.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

4.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.3 กรณีกู้เพื่อการดำรงชีพ

สแกน-คลิก
คำขอกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ และการดำรงชีพ
คำขอกู้พิเศษ
เพื่อซื้อยานพาหนะ
รับ/เขียนที่ สนง. สหกรณ์ฯ