บริการเงินกู้

บริการเงินกู้ 3 ประเภท เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

สิ่งควรรู้ ก่อนการกู้ยืมเงิน

บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน สหกรณ์ฯ มอบหมายให้มีผู้วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกวันทำการ ...
🚨 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉิน ที่หัวข้อ "เกี่ยวกับเงินกู้สามัญ และเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น" ด้านล่าง

สแกน-คลิก
คำขอกู้ฉุกเฉิน

บริการเงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ

ในกรณีที่สมาชิก มีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ สหกรณ์ฯ วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกเดือน ...

2. คุณสมบัติผู้กู้

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

4. เอกสารประกอบการขอกู้

🚨 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ ที่หัวข้อ "เกี่ยวกับเงินกู้สามัญ และเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น" ด้านล่าง

คำขอกู้สามัญรับ/เขียนที่ สนง. สหกรณ์ฯ

บริการเงินกู้พิเศษ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

เงินกู้พิเศษ

เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า พอที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงย สหกรณ์อาจพิจารณาเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ได้แก่เงินกู้พิเศษ 3 กรณี ดังนี้

(1) กู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ สหกรณ์ฯ พิจารณาคำขอกู้นี้ทุกเดือน

(2) กู้พิเศษเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์ฯ พิจารณาคำขอกู้นี้ทุกเดือน

(3) กู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ สหกรณ์ฯ มอบหมายให้มีผู้วินิจฉัยให้เงินกู้นี้ ทุกวันศุกร์ ...

(4) กู้พิเศษเพื่อการเคหะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

1.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

1.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.3 กรณีกู้เพื่อดำรงชีพ

2. คุณสมบัติผู้กู้


       2.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

       2.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        2.3 กรณีกู้เพื่อดำรงชีพ

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

 3.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

 3.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.3 กรณีกู้เพื่อการดำรงชีพ

4. เอกสารประกอบการขอกู้

       4.1 กรณีกู้เพื่อยานพาหนะ

4.2 กรณีกู้เพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.3 กรณีกู้เพื่อการดำรงชีพ

สแกน-คลิก
คำขอกู้พิเศษฯ
คำขอกู้พิเศษฯรับ/เขียนที่ สนง. สหกรณ์ฯ

เกี่ยวกับเงินกู้สามัญ และเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น

💰กรณีกู้สามัญ และการกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น

วงเงินกู้โดยหักจากมูลค่าหุ้นของผู้กู้แล้วใช้จำนวนผู้คำ้ประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

หมายเหตุ : สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 4 คน

หมายเหตุ :  กรณีสมาชิกมีค่าหุ้นเกิน 30% ผ่อนชำระสูงสุดได้ 120 งวด แต่ต้องไม่เกินเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ฉุก
เฉิน