ทำเนียบบุคคล

จันทร์เพ็ญ สุรเดชดิลก

อดีตนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2566

เกษร สมตั้ง

นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2566

พัทธนันท์ คำเพราะ

บุคลากรสำนักบริหารการเงินและพัสดุ ม.เอเชียอาคเนย์

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี ... - 2565

สุรชาติ ศรีทองงาม

นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2561-2565

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด 

ธงชัย สิทธิกรณ์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2565-2566

อณัญญา ผิวสุขชล

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2565-2568

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2563 - 2564

อณัญญา ผิวสุขชล

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2563 - 2564

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2561 - 2562

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2561 - 2562

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2560

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2560

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2559

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2559

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2558

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2558

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2557

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2557

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2555 - 2556

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2555 - 2556

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2553 - 2554

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2553 - 2554

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2549 - 2552

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2549 - 2552

ชัชวาลย์ อยู่คงศักดิ์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2547 - 2548

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2547 - 2548

พลกฤษณ ประโมทะกะ

ประธานกรรมการ (คนแรก)

พ.ศ. 2530

สุชน เหมันต์

เหรัญญิก / ผู้จัดการ (คนแรก)

พ.ศ. 2530