ทำเนียบบุคคล

ทำเนียบผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

จันทร์เพ็ญ สุรเดชดิลก

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2566-2569

พัทธนันท์ คำเพราะ

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี ... - 2565

ทำเนียบนักวิชาการสนับสนุน สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

นักวิชาการสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพื้นที่ 1 ผู้มีหน้าที่ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุน แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

นางสาวสุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย

นักวิชาการ สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้ง

เกษร สมตั้ง

นักวิชาการ สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2566

สุรชาติ ศรีทองงาม

นักวิชาการ สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2561-2565

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2567 - 2568

อณัญญา ผิวสุขชล

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2566-2568

ธงชัย สิทธิกรณ์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2565-2566

อณัญญา ผิวสุขชล

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2565-2566

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2563 - 2564

อณัญญา ผิวสุขชล

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2563 - 2564

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2561 - 2562

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2561 - 2562

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2560

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2560

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2559

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2559

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2558

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2558

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2557

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2557

ณัฐ จันท์ครบ

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2555 - 2556

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2555 - 2556

พจนารถ ศิริมั่น

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2553 - 2554

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2553 - 2554

สัมพันธ์ ไวถนอมสัตว์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2549 - 2552

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2549 - 2552

ชัชวาลย์ อยู่คงศักดิ์

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2547 - 2548

สาโรจน์ หรั่งน้ำทิพย์

ผู้จัดการ

พ.ศ. 2547 - 2548

พลกฤษณ ประโมทะกะ

ประธานกรรมการ (คนแรก)

พ.ศ. 2530

สุชน เหมันต์

เหรัญญิก / ผู้จัดการ (คนแรก)

พ.ศ. 2530