ติดต่อเรา

CONTACT US

Email
สำนักงานสหกรณ์
Email
ประธานสหกรณ์
Email
webAdmin
Facebook
Facebook
Group

สำนักงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

เวลาทำการ: วันอังคาร - วันศุกร์ | เวลา 08:30 - 16:30 น. | โทร. 02 807 4500 ต่อ 377

Email

ธงชัย สิทธิกรณ์

ประธานกรรมการ

Email

อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน

รองประธานกรรมการ

🔸 กลุ่มงานสำนักงาน และกฎหมาย

ปุณมณิกา บุญวิทย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงาน

โทร 377
Email

เบญจวรรณ หมดทุกข์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงาน

โทร 377

อณัญญา ผิวสุขชล

กรรมการ/ ผู้จัดการ

โทร 187
Email

พงศกร ทองเอก

กรรมการ/ ผช. ผู้จัดการ และฝ่ายกฎหมาย

โทร 193

Email

อุษา กล้าวิจารณ์

กรรมการ/ ฝ่ายกฎหมาย

โทร 321

🔸 กลุ่มงานเงินกู้ และการลงทุน

Email

ปราโมทย์ โชติช่วง

กรรมการ/ ประธานเงินกู้สามัญ

โทร 110

Email

ณิชาดา ธัญสกุลชัย

กรรมการ/ รองประธานเงินกู้สามัญ

โทร 187
Email

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

กรรมการ/ กรรมการเงินกู้สามัญ

โทร 357
Email

สมหมาย สีม่วง

กรรมการ/ กรรมการเงินกู้สามัญ

โทร 347
Email

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

กรรมการ/ พยานเงินกู้ฉุกเฉิน

โทร 340

🔸 กลุ่มงานสวัสดิการ

Email

ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

กรรมการ/ พยานเงินกู้ฉุกเฉิน

โทร 340
Email

รักชนก เจียมวิเศษ

กรรมการ/ ฝ่ายบัญชี

โทร 384

สุภาสินี ทองฉิม

กรรมการ/ เหรัญญิก

โทร 199

พีระพงษ์ ชัยนันทน์

กรรมการ/ พยานเงินกู้สามัญ

โทร 193

🔸 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Email

วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

กรรมการ/ กรรมการเงินกู้สามัญ

โทร 357
Email

สุธิดา พวงมาลัย

กรรมการ/ เลขานุการการเงินกู้สามัญ

โทร 340
Email

อุษา กล้าวิจารณ์

กรรมการ/ ฝ่ายกฎหมาย

โทร 321
Email

ชิติสรรค์ สมพรชัย

กรรมการ/ เลขานุการ

โทร 179