พ้นสภาพสมาชิก

การขาดจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ตาย

 2. ลาออก และคณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ

 3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

 5. ขาดคุณสมบัติสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ (ตามคุณสมบัติ/ แนวทางการสมัครสมาชิก)

 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ส่อง-คลิก
คำขอลาออก-ให้ออกจากสมาชิก

การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

การลาออกจากสมาชิก

 1. ต้องไม่มีหนี้กับสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 2. เสนอคำร้องให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา (แบบฟอร์ม สอ.มออ. 10)

ส่อง-คลิก
คำขอลาออก-ให้ออกจากสมาชิก

การให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์

การให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์

 1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 2. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ (กรณีสมาชิกสมทบ)

 3. ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดชำระรวม 6 งวด โดยที่คณะกรรมการดำเนินการไม่ได้อนุญาต

 4. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

 5. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 6. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้นั้นถึง 3 ครั้ง สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

 7. ปกปิดข้อมูลเมื่อสมัครสมาชิก หรือเมื่อเป็นผู้กู้เงินหรือเป็นผู้ค้ำประกัน

 8. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

 9. แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์

ส่อง-คลิกคำขอลาออก-ให้ออกจากสมาชิก