โครงสร้าง และกรอบการดำเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ และนักวิชาการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

จันทร์เพ็ญ สุรเดชดิลก

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2567-2569

นางสาวสุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย

ผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 38/ 2567

กรอบการดำเนินงานประจำปี