โครงสร้าง กรอบการดำเนินการ

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36/ 2565

โครงสร้างคณะอนุกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/ 2565

🔸 กรอบการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.