โครงสร้าง กรอบการดำเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566

นางจันทร์เพ็ญ สุรเดชดิลก

อดีตนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ประจำปี 2566

นางสาวเกษร สมตั้ง

นักวิชาการสหกรณ์ ผู้ได้รับมอบหมาย จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ประจำปี 2566

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 37/ 2566

กรอบการดำเนินงานประจำปี