ThaiD ยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

ThaID หรือ ไทยดี สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ของประชาชน ผ่านแอปไทยดีได้ทันที

กรมการปกครอง พัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อเป็นนวัตกรรมต้นแบบเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง

* กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

* กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

การคัดรับรองเอกสาร (ทำสำเนา) ด้วยตนเอง

(การยื่นขอเอกสารออนไลน์ ท.ร.14/1 และ ท.ร.12/2


การพิมพ์เอกสารออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเอกสารที่พิมพ์นั้นเป็น "เอกสารสำเนา"

การตรวจสอบหนังสือรับรองของเอกสาร

สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองของเอกสาร ท.ร.14/1 และ ท.ร.12/2 ได้ด้วยการแสกน QR Code หรือที่ปุ่ม”ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” และกรอกข้อมูลเลข reference ของเอกสารเพื่อตรวจสอบ

ท.ร. 12/2 รับรอง
ทะเบียนประวัติราษฎร

มีข้อสงสัย สแกนถาม ที่นี่

หรือ Call Center 1548

เอกสารทะเบียนราษฎร (รหัส ท.ร. xx)

เกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน (ทร. 12/2 | ท.ร. 14/1 )

ความหมาย

บ้าน หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่น ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย

ทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและ รายการของคน ทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน แยกเป็นหลายลักษณะ คือ

การตรวจสภาพบ้านโดยบ้านแต่ละหลังที่จะกำหนดเลขประจำบ้านใช้ได้อย่างน้อยจะต้องมีการก่อสร้างในส่วนที่เป็นรากฐานของบ้านและมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเป็นตึกหรืออาคารลักษณะอื่นในทำนองเดียวกัน จะต้องมีการก่อสร้างเป็นปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมีหนังสือรับรองจากวิศวกรหรือนายช่างโยธาที่ควบคุมก่อสร้าง นายทะเบียนจัดทำทะเบียนชั่วคราว และสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว และสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวฉบับเจ้าบ้านโดยระบุข้อความว่า “บ้านอยู่ระหว่างก่อสร้าง”

เจ้าบ้าน และหน้าที่ของเจ้าบ้าน

เจ้าบ้าน หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะ อื่นใดก็ตาม ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติ กิจการได้ ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเป็นเจ้าบ้าน

เจ้าบ้าน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน โดยอาจมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ หากเจ้าบ้านไม่อยู่ เช่น ไปต่างประเทศ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านผู้หนึ่งผู้ใดสามารถ ดำเนินการแจ้งโดยทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ โดยนายทะเบียนบ้านจะบันทึกถ้อยคำ  ให้ได้ข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านแทนเจ้าบ้านในขณะนั้น

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน มีหลายกรณี ได้แก่
1. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านถึงแก่ความตาย
2. กรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง
3. กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-population/13-service-handbook/population/23-population-house

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://techsauce.co/news/thaid-d-dopa-thai-digital-identity

https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/

https://www.gotoknow.org/posts/290163

ฉุก
เฉิน