สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

เชิญชวนเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ สำหรับการลาออกเข้าใหม่ของสมาชิก

อดีตสมาชิกสหกรณ์ เมื่อออกจากสมาชิกภาพแล้ว สามารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

สาระน่ารู้ SAUSaving Knowledge

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

ThaID หรือ ไทยดี สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ของประชาชน ผ่านแอปไทยดีได้ทันที

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออันดับเครดิต (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ของ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ...