สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานกลอนพรปีใหม่ รับปีมะโรง (งูใหญ่) 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ขออัญเชิญพรพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 อันเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ แด่พสกนิกรชาวไทยในปี มะโรง (งูใหญ่)

คำว่า งูใหญ่ ตามคติความเชื่อของชาวไทย-จีน หมายถึง พญานาค-มังกร ที่มีอิทธิฤทธิ์ อำนาจ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ยังความสมบูรณ์พูนสุข สนุกสนานแก่ปวงชนชาวไทย-จีน ทุกคน

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ในวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 36 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

พิธีวางพวงมาลา ระลึกถึงพระคุณปูชนียบุคคล 2 ท่าน

ทั้งท่านยังอุทิศตน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ ในปี พ.ศ. 2530

12 ตุลาคม 2566

สาระน่ารู้ SAUSaving Knowledge

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

ThaID หรือ ไทยดี สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ของประชาชน ผ่านแอปไทยดีได้ทันที

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือ หรืออันดับเครดิต (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ของ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ...