สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ มีการสรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 1) ดังนี้

 • จำนวนสหกรณ์ในพื้นที่ กทม. ทั้งหมด 316 แห่ง

 • นำมาจัดระดับมาตรฐานดำเนินการ 258 แห่ง

 • ไม่นำมาจัดระดับมาตรฐานดำเนินการ 58 แห่ง เนื่องจาก ...
  |
  ดำเนินการยังไม่ครบ 2 ปี 2 แห่ง | หยุดดำเนินการ 3 แห่ง | ชำระบัญชีเลิกกิจการ 53 แห่ง)

 • ผลการจัดระดับมาตรฐาน ผ่าน 146 แห่ง (56.59%) ไม่ผ่าน 112 แห่ง (43.41%)

กรรมการสหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับวุฒิบัตร

นางสาวสุภาสินี ทองฉิม กรรมการ และเหรัญญิกของสหกรณ์ฯ ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ...

 • ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ร่นที่ 5 จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 • การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 4 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ขอใช้นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สาระน่ารู้ Knowledge

ความพยายามสู่ความสำเร็จ

 • ความพยายามที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จเสมอ

 • กับดักมนุษย์เงินเดือน

 • สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำ/ ไม่ทำ

เป็นหนี้ใครช่วยได้

 • สิ่งควรรู้ก่อนการแก้หนี้

 • เทคนิคการปลดหนี้

มือถือหายไปพร้อมแอปธนาคาร แล้วควรทำอย่างไร

 • เมื่อโทรศัพท์มือถือ ที่มีที่มีแอปธนาคารหายไป ควรทำอย่างไร

 • ตามหามือถือ iPhone

 • ตามหามือถืออื่น ๆ

 • สิ่งควรทำก่อนเครื่องหาย หรือโดนขโมย