สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

🛑 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และร่วมประชุม คกก. 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีคำสั่งมอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. 

และได้ร่วมประชุม หร้อมกับ อรรยา ขันถม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เพื่อแนะนำตัว และให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานแก่สหกรณ์ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คำสั่งแต่งตั้ง

🛑 รับการสอบทานงบการเงินประจำปี

สำนักงานรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี เมื่อวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสารที่เกี่ยวข้อง]

หมายเหตุ สหกรณ์ฯ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมใหญ่และปันผล แก่สมาชิก หลังได้รับรายงานผลการสอบทานการเงินนี้ ในทันที

สาระน่ารู้ SAUSaving Knowledge

🛑 ThaID ยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล

ThaID หรือ ไทยดี สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ของประชาชน ผ่านแอปไทยดีได้ทันที

🛑 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ