สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ข่าวสหกรณ์ SAUsaving News

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567

สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น

สาระน่ารู้ SAUSaving Knowledge

สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

กรมที่ดินประกาศให้ 15 จังหวัด เป็นพื้นที่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ภายใน 15 จังหวัดตามประกาศของกรมที่ดิน ท่านสามารถไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรม ที่จังหวัดใดก็ได้ เสมือนการยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

เช่น  ท่านซื้อที่ดินที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านกับผู้ขายสามารถยื่นคำขอซื้อขายที่ดินที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพ หรือบึงกาฬ ก็ได้ เจ้าพนักงานที่ดินสามารถจดทะเบียนแบบออนไลน์ได้ เสร็จภายในวันเดียว ไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) โดยรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459

🛑 ThaID ยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล

ThaID หรือ ไทยดี สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ของประชาชน ผ่านแอปไทยดีได้ทันที

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ