ข่าวสหกรณ์

NEWS

กิจกรรมดำเนินการ และข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 08/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 2C อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

อัปเดตความเป็นมา และทำเนียบผู้บริหาร

🔸การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

🔸เปิดบริการเงินกู้เพื่อการดำรงชีพ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด มีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อ "เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ" เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีวิตประจำวัน

สมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. สามารถยื่นกู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

🔸การตรวจระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานบัญชี วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

🔸Work From Home 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้งระหว่างวันอังคารที่ 19 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

โดยเปิดทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คนได้รับเชื้อ COVID-19 | ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸เลื่อนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม รับทราบการขอเลื่อนการตรวจฯ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับเชื้อ COVID-19

🔸Work From Home

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้ง ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 | ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸แบบสอบถาม

ความต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ตามนโยบายการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (22 มิ.ย. 2565)

ประกาศ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565
สำนักงาน 7 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงสำนักงาน 15 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565