ข่าวสหกรณ์

NEWS

กิจกรรมดำเนินการ และข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

ตรวจสอบบัญชีประจำปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2565 ระหว่างวันพุธที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

รฤกกรุณาธิคุณ

98ปี ชาตการ พลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายกสภาฯ คนแรกของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งเป็นผู้มีคุณูปการ และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด คนแรก เมื่อปี 2530

25 มกราคม 2566

ประกาศเตรียมความพร้อม การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ลงนามรับรองยอดเงินคงเหลือของท่าน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

* สมาชิกอาจตรวจสอบยอดเงินของท่าน (ก่อนเดินทางไปลงนาม) ได้จากแอปพลิเคชั่น SmartMember

สวัสดีปีใหม่

2023

สวัสดีปีใหม่ 2566

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ขอส่งความสุขปีใหม่ 2566 แก่สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. รับสมัครผู้ร่วมงาน

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...

 1. ผู้ตรวจสอบกิจการ (กรรมการ)

 2. ผู้จัดการ (เจ้าหน้าที่)

 • สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นที่ สนง. สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2566 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

รับพรปีใหม่จากอธิการบดี

22 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30 น. ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (ธงชัย สิทธิกรณ์) พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ปุณมณิกา บุญวิทย์-จนท.บัญชี เบญจวรรณ หมดทุกข์-จนท.การเงิน และชิติสรรค์ สมพรชัย-เลขานุการ) มอบกระเช้าของขวัญ และรับพรปีใหม่จากอธิการบดี (ฉัททวุฒิ พีชผล) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

นายสุนทร ปานแสงทอง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯพณฯ วัฒนา อัศวเหม

 • เคยดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัย นันทิดา แก้วบัวสาย เป็นนายก อบจ.

 • เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 • เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 • เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 • เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ มีการสรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 1) ดังนี้

 • จำนวนสหกรณ์ในพื้นที่ กทม. ทั้งหมด 316 แห่ง

 • นำมาจัดระดับมาตรฐานดำเนินการ 258 แห่ง

 • ไม่นำมาจัดระดับมาตรฐานดำเนินการ 58 แห่ง เนื่องจาก ...
  | ดำเนินการยังไม่ครบ 2 ปี 2 แห่ง | หยุดดำเนินการ 3 แห่ง | ชำระบัญชีเลิกกิจการ 53 แห่ง)

 • ผลการจัดระดับมาตรฐาน ผ่าน 146 แห่ง (56.59%) ไม่ผ่าน 112 แห่ง (43.41%)

กรรมการสหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับวุฒิบัตร

นางสาวสุภาสินี ทองฉิม กรรมการ และเหรัญญิกของสหกรณ์ฯ ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ...

 • ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ร่นที่ 5 จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 • การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 4 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ขอใช้นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

รฤกวันสถาปณา 49 ปี ม.อ.อ.

กิจกรรมระลึกถึงกรุณาธิคุณ ...

🔸คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ผู้อุทิศที่ดินก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

🔸 นายพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ (ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยฯ)พุธที่ 12 ตุลาคม 2565

วันหยุดพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติไฟเขียวเพิ่ม "วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 - วันหยุดพิเศษ" ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค APEC 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล : TNN Online

ปรับปรุงสำนักงาน

ปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ หนึ่งในแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ จากข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

อังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 08/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 2C อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

🔸การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

🔸เปิดบริการเงินกู้เพื่อการดำรงชีพ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด มีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อ "เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ" เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีวิตประจำวัน

สมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. สามารถยื่นกู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

🔸การตรวจระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานบัญชี วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

🔸Work From Home 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้งระหว่างวันอังคารที่ 19 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

โดยเปิดทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คนได้รับเชื้อ COVID-19 | ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸เลื่อนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม รับทราบการขอเลื่อนการตรวจฯ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับเชื้อ COVID-19

🔸Work From Home

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้ง ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 | ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸แบบสอบถาม

ความต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ตามนโยบายการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (22 มิ.ย. 2565)

ประกาศ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565
สำนักงาน 7 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงสำนักงาน 15 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565