บริการเงินกู้

เงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก ให้เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เท่านั้น

สิ่งควรรู้ ก่อนการกู้ยืมเงิน

 1. วัตถุประสงค์การกู้: การกู้เงินต้องชัดเจนว่าจะนำไปทำอะไร มีความสำคัญ มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการเป็นหนี้หรือไม่

 2. อัตราดอกเบี้ย: เมื่อคำนวณดอกเบี้ย รวมกับเงินต้นที่ต้องชำระแล้ว ต้องมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 3. สัญญาและผู้ค้ำประกัน: ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ต้องเข้าใจสัญญา ผู้ค้ำประกัน พร้อมผูกพันตนต่อสหกรณ์ฯ เพื่อชำระหนี้ เมื่อผู้กู้ไม่ชำระหนี้นั้น

 4. การจ่ายชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา: ต้องมั่นใจว่าสามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ และต้องไม่ทำให้ต้องไปสร้างหนี้ในรูปแบบอื่นอีก

 5. ศึกษาระเบียบการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้: ให้เข้าใจชัดเจนก่อนการยื่นกู้

 6. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น (โครงการในอนาคต)

บริการเงินกู้ 3 ประเภท เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. พร้อมรายละเอียด และเงื่อนไขการขอกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีที่สมาชิก มีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้กรรมการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ (คลิก)

 1. วงเงินกู้

 1. สมาชิกสามารถกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้จำนวนไม่เกินเงินเดือนของผู้กู้


 1. คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

 2. มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


 1. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

 1. ในกรณีที่สมาชิกนั้น ยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ได้ โดยไม่ต้องนำเงินสดมาชำระหนี้ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้รายก่อนของสมาชิก จากเงินที่จะได้รับตามสิทธิที่กู้ใหม่เสียก่อน

 2. หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี

 4. ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 10 งวด


 1. เอกสารประกอบการขอกู้

 1. คำขอกู้ สอ.มออ. 03

 2. สำเนาสลิปเงินเดือนผู้กู้

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

ในกรณีที่สมาชิก มีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ (คลิก)

 1. วงเงินกู้

 1. สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แต่

 2. ไม่เกินเงินเดือนรวมกัน 35 เดือน

2. คุณสมบัติผู้กู้

  1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  2. ต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญรายก่อนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือชำระหนี้เงินกู้สามัญรายก่อนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30%

  3. มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

 1. พิจารณาจากจำนวนผู้ค้ำประกันและหลักทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ทุนเรือนหุ้น และค่าตอบแทน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ค้ำประกัน 1 คน กู้ได้ 1.75 เท่า ของหลักทรัพย์รวม

 • ผู้ค้ำประกัน 2 คน กู้ได้ 2.50 เท่า ของหลักทรัพย์รวม

 • คณะกรรมการอาจจะขอให้มีผู้ค้ำประกันเพิ่มมากกว่า 1 คน

 1. จำนวนมูลค่าหุ้นของผู้กู้จะต้องมีไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ โดยใด้คณะกรรมการพิจราณษให้วงเงินกู้จากจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่ต่ำกว่า

 2. ในกรณีกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ สหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้

 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี

 4. ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนไม่เกิน 120 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

4. เอกสารประกอบการขอกู้

 1. คำขอกู้ สอ.มออ.04

 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 3. สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

 5. กรณีผู้กู้มีคู่สมรส ต้องแนบหนังสือยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสด้วย

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอกู้สามัญ

เงินกู้พิเศษ

เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า พอที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือก่อประโยชน์งอกเงย สหกรณ์อาจพิจารณาเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ได้แก่เงินกู้พิเศษ 3 กรณี ดังนี้

(1) กรณีเพื่อยานพาหนะ

(2) กรณีเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(3) กรณีเพื่อการเคหะ (โครงการในอนาคต)

(4) กรณีเพื่อการดำรงชีพ

(คลิก)

 1. วงเงินกู้

1.1 กรณีเพื่อยานพาหนะ

 1. ซื้อรถจักรยานยนต์ กู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 2. ซื้อรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

1.2 กรณีเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   1. สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1.3 กรณีเพื่อดำรงชีพ

   1. สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2. คุณสมบัติผู้กู้

  1. สมาชิกที่มีสิทธิขอกู้เงินกู้พิเศษ จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


1.1 กรณีเพื่อยานพาหนะ

1.2 กรณีเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.3 กรณีเพื่อดำรงชีพ

 1. ต้องเป็นบุคลากร ม.อ.อ. หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. หลักเกณฑ์การกู้ และการชำระหนี้

1.1 กรณีเพื่อยานพาหนะ

 1. ให้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ค้ำประกัน โดยผู้กู้จะต้องนำคู่มือจดทะเบียนมอบไว้แก่สหกรณ์

 2. ผู้กู้ต้องจัดทำประกันภัยประเภท 1 ตลอดระยะเวลาของการกู้และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

 3. กรณีรถจักยานยนต์ ผู้กู้จะต้องจัดทำประกันรถหาย โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

 4. ตลอดอายุสัญญาห้ามจำนำ จำหน่าย หรือโอนเปลี่ยนมือ

 5. (กรณีรถยนต์) ส่งคืนเงินต้นเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 84 งวด

 6. (กรณีรถจักรยานยนต์) ส่งคืนเงินต้นเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 48 งวด

 7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี

1.2 กรณีเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  1. เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว

  2. ส่งคืนเงินต้นเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 24 งวด

  3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี

1.3 กรณีเพื่อการดำรงชีพ

 1. เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว

 2. (กรณีวงเงินกู้ 30,000 บาท) ส่งคืนเงินต้นเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 20 งวด

 3. (กรณีวงเงินกู้ 50,000 บาท) ส่งคืนเงินต้นเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 30 งวด

 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7 ต่อปี

4. เอกสารประกอบการขอกู้

1.1 กรณีเพื่อยานพาหนะ

 1. คำขอกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ สอ.มออ. 06

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือน

 5. ใบเสนอราคา (ถ้ามี)

 6. ใบยืนยันข้อตกลงการขาย (รถยนต์)

 7. รายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการต้องการ

1.2 กรณีเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 1. คำขอกู้พิเศษ สอ.มออ. 05

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือน

 5. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

1.3 กรณีเพื่อการดำรงชีพ

 1. คำขอกู้พิเศษ สอ.มออ. 05

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

ส่อง-คลิก เพื่อดาวน์โหลดคำขอกู้พิเศษ