ความรู้ ข้อปฏิบัติทั่วไป

ความรู้ และแนวปฏิบัติทั่วไป เกี่ยวกับการเงิน และการสหกรณ์ออมทรัพย์

กฎหมายบังคับคดี ยึดอะไรได้บ้าง

สรุปวิธีโกงทุกรูปแบบ

🔸วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ให้ปลอดภัย ไม่ถูกสวมรอย (คลิก)

ปัจจุบัน ข้อมูลบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่าง ๆ หรือเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลายรูปแบบ

ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวัง และรอบคอบด้วย 5 วิธี ดังนี้

 1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร

 2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ ห้ามขีดทับใบหน้า

 3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ…(เรื่องที่ทำ)…เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

 4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน

 5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อรับรอง เพื่อยืนยันสำเนา และป้องกันการลบ

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

5 เคล็ด(ไม่)ลับ ใช้สำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

🔸9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน (คลิก)

ปปง.ออกประกาศ กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน ต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพความว่า อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13(1) (ก) 3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) และ (10) พ.ศ. 2559

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ 11ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ อันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

 1. อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคํา

 2. อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

 3. อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

 4. อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน

 5. อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน

 6. อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 7. อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์

 8. อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ

 9. อาชีพธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์

ขอบคุณ: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

🔸แม่บ้านเงินล้าน

"ถ้าคิดและทำอะไรอย่างจริงจัง อะไรก็เป็นไปได้เสมอ วางแผนการใช้เงินตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่สำคัญคือต้องมีวินัย"

ปาริชาติ พงษ์คำ
แม่บ้านทำความสะอาด ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรม

สาระสำคัญการทวงถามหนี้ ที่เจ้าหนี้ และลูกหนี้ควรรู้

ทวงหนี้ผ่านออนไลน์ ผิดกฎหมาย