35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ.

พ.ศ. 2565 | 2022

พุทธศักราช 2565 ครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

คุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ต่อมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีแหล่งเงินออม และสนับสนุนเกื้อกูลด้านการเงินระหว่างกัน

พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ขณะนั้นเป็นวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ท่านได้ริเริ่มให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และจัดสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจขึ้นในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มชี้ชวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ขึ้น เพื่อให้เป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเจริญเติบโตมาจนบัดนี้

อ้างอิง หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อาบ นคะจัด

ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด และประธานกรรมการ คนแรก

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (พ.ศ. 2565)

เจตนารมณ์:

ต้องการให้มีสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงความรักความ ความเอื้ออาทร ร่วมใจกันของหมู่สมาชิกสหกรณ์ฯ

องค์ประกอบตราสัญลักษณ์:

  1. รูปหัวใจสีน้ำเงินและสีทอง หมายถึง ความรักต่อกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แสดงถึงความผูกพันจากมือของหมู่สมาชิก (mini heart) ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. เป็นศูนย์กลางรวมใจ

  2. ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ฯ และหัวใจ ส่งแสงเงาให้ตราสัญลักษณ์ลอยเด่น แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  3. สีน้ำเงินและสีทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อันเป็นต้นสังกัดของหมู่สมาชิก ต้นน้ำสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

  • สีน้ำเงิน หมายถึง การเทิดทูนชาติและพระมหากษัตริย์

  • สีทอง หมายถึง การเชิดชูพุทธศาสนา (สีจีวรพระ ตามคำบอกเล่าของนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการคนแรกของสหกรณ์ฯ)

  1. ตัวเลข อารบิค และอักษรภาษาไทย แสดงจำนวนปีที่ก่อตั้ง และชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

  2. จุดวงกลมสีน้ำเงินทอง 4 จุด สลับกันใต้ตัวเลข 35 แสดงถึงการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบุคลากรสมาชิกที่ไม่หยุดนิ่ง เจริญเติบโตต่อเนื่องมาถึง 35 ปี (พ.ศ. 2565) และจะเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

  3. แนวคิด/ ออกแบบ/ กราฟิก โดย ธงชัย สิทธิกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565