ศูนย์ข่าวสหกรณ์

ศูนย์รวมข่าว และกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด

🛑 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และร่วมประชุม คกก. 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีคำสั่งมอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. 

และได้ร่วมประชุม หร้อมกับ อรรยา ขันถม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เพื่อแนะนำตัว และให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานแก่สหกรณ์ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คำสั่งแต่งตั้ง

 🛑 รับการสอบทานงบการเงินประจำปี

สำนักงานรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี เมื่อวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 [เอกสารที่เกี่ยวข้อง]

หมายเหตุ สหกรณ์ฯ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมใหญ่ และปันผลแก่สมาชิก หลังได้รับรายงานผลการสอบทานการเงินนี้ ในทันที

🛑  ประกาศ เตรียมความพร้อมตรวจสอบบัญชี ประชุมใหญ่ และ ปันผลประจำปี

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ทุกท่าน ลงนามรับรองยอดคงเหลือประจำปีของท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 9:30 - 15:30 น. ณ ห้องประชุม 2D อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2 ติด สนง. บัณฑิตวิทยาลัย

โดยในการนี้ จะมีผู้แทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สังเกตุการณ์ตลอดการลงนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบบัญชีของกรมฯ

🛑  ประกาศรับสมัคร "ผู้ตรวจสอบกิจการ"

เชิญชวนผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 

ขอรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างระเบียบการซื้อหุ้นของสหกรณ์

ดูร่าง และแสดงความคิดเห็นได้ โดยสแกน หรือคลิกที่ QR Code

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ในวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

พิธีวางพวงมาลา ระลึกถึงพระคุณปูชนียบุคคล 2 ท่าน

ทั้งท่านยังอุทิศตน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ ในปี พ.ศ. 2530

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ สำหรับการลาออกเข้าใหม่ของสมาชิก

อดีตสมาชิกสหกรณ์ เมื่อออกจากสมาชิกภาพแล้ว สามารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการสหกรณ์

ลักษณะต้องห้ามของผู้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 26 มิถุนายน 2566

เชิญชวนเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด ภายใน 20 กันยายน 2566

ข่าวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เชิญชวนร่วมงาน
"คืนสู่เหย้าชาวน้ำงินทอง 50 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" 

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี สนใจติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ.

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจําปีพุทธศักราช 2566

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจําปีพุทธศักราช 2566 เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุ ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 - 3

เชิญชวนสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ.

ออมเงินในรูปแบบ "หุ้น" พร้อมรับสิทธิประโยชน์หลายรายการ

* สิทธิ์ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ อาจแตกต่างกันในรายละเอียด

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ. ประจำปี 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งให้ นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

<เหตุผล-ที่มาการแต่งตั้ง

ประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด พ.ศ. 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด พ.ศ. 2566 

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลิ้นจี่ สมุทรสงคราม

ข่าวจากเกตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ค่อมอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายลิ้นจี่พันธ์ค่อมอัมพวา แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารเชิญชวนท้ายประกาศ

ประกาศ Work From Home และวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

แค็ตตาล็อกสินค้าประมง

จากคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการแก้ปัญหาสินค้าประมงล้นตลาด และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

สแกน QR Code | คลิกที่ภาพ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูแค็ตตาล็อกสินค้าประมง

แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานราชการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ มออ.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกาศรายชื่อ นางสาวเกษร สมตั้ง ให้มีหน้าที่ ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย (เอกสารหน้า 22 - 23)

รวมถึงผู้มีหน้าที่กลั่นกรอง วิเคราะห์ สรุปและเสนองานธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 5 คลองสาร หนองแขม ภาษีเจริญ

พ.ศ. 2566

108 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

36 ปี วันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

27 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กรรมการสหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับวุฒิบัตร

นางสาวรักชนก เจียมวิเศษ กรรมการ (บัญชี) ของสหกรณ์ฯ ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ...

ขอใช้นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด  ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  ที่ได้เข้าประชุมและร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

Keynote นำเสนอการประชุมใหญ่สามัญ 2565

ตรวจสอบบัญชีประจำปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ประจำปี 2565 ระหว่างวันพุธที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

รฤกกรุณาธิคุณ

98ปี ชาตการ พลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายกสภาฯ คนแรกของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งเป็นผู้มีคุณูปการ และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด คนแรก เมื่อปี 2530

25 มกราคม 2566

ประกาศเตรียมความพร้อม การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ลงนามรับรองยอดเงินคงเหลือของท่าน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

* สมาชิกอาจตรวจสอบยอดเงินของท่าน (ก่อนเดินทางไปลงนาม) ได้จากแอปพลิเคชั่น SmartMember 

สวัสดีปีใหม่

2023

สวัสดีปีใหม่ 2566

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ขอส่งความสุขปีใหม่ 2566 แก่สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. รับสมัครผู้ร่วมงาน

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...

รับพรปีใหม่จากอธิการบดี

22 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30 น. ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (ธงชัย สิทธิกรณ์) พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ปุณมณิกา บุญวิทย์-จนท.บัญชี เบญจวรรณ หมดทุกข์-จนท.การเงิน และชิติสรรค์ สมพรชัย-เลขานุการ) มอบกระเช้าของขวัญ และรับพรปีใหม่จากอธิการบดี (ฉัททวุฒิ พีชผล) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 

นายสุนทร ปานแสงทอง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ มีการสรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 1) ดังนี้

กรรมการสหกรณ์ ม.อ.อ. ได้รับวุฒิบัตร

นางสาวสุภาสินี ทองฉิม กรรมการ และเหรัญญิกของสหกรณ์ฯ ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ...

ขอใช้นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

รฤกวันสถาปณา 49 ปี ม.อ.อ.

กิจกรรมระลึกถึงกรุณาธิคุณ ...

🔸คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ผู้อุทิศที่ดินก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

🔸 นายพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ (ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยฯ)พุธที่ 12 ตุลาคม 2565

วันหยุดพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติไฟเขียวเพิ่ม "วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 - วันหยุดพิเศษ" ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค APEC 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล : TNN Online

ปรับปรุงสำนักงาน

ปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ หนึ่งในแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ จากข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

อังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 08/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 2C อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

🔸การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. วันศุกร์ที่  5 สิงหาคม 2565

🔸เปิดบริการเงินกู้เพื่อการดำรงชีพ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. จำกัด มีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อ "เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ" เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีวิตประจำวัน

สมาชิกสหกรณ์ ม.อ.อ. สามารถยื่นกู้ได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

🔸การตรวจระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานบัญชี วันพุธที่  27 กรกฎาคม 2565

🔸Work From Home 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้งระหว่างวันอังคารที่ 19 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 

โดยเปิดทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 21  และวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คนได้รับเชื้อ COVID-19 | ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸เลื่อนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม รับทราบการขอเลื่อนการตรวจฯ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ม.อ.อ. ได้รับเชื้อ COVID-19  

🔸Work From Home

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. หยุดปฏิบัติงานในที่ตั้ง ระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565  |  ขออภัยในความไม่สะดวก

🔸แบบสอบถาม

ความต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.อ. ตามนโยบายการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ (22 มิ.ย. 2565)

ประกาศ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565
สำนักงาน 7 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงสำนักงาน 15 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565